LOADING
licea ogólnokształcące dla dorosłychniepubliczne liceum dla dorosłych,  prywatne liceum dla dorosłych,  uzupełniające liceumuzupełniające liceum zaocznie, uzupełniające liceum zaoczne

Adres:   Łódź, ul. Obywatelska 57

Telefon: +48 42 611-01-32

               +48 692 434 031

 

technik farmaceuta    technik energii odnawialnej

 

technik farmaceutyczny


tablica2014-2015

 Prowadzimy kursy jęz. niemieckiego i jęz. angielskiego dla  opiekunów medycznych i opiekunek  wyjeżdzających do pracy za granicę.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ "ALTERNATYWA".

 

Przypominamy o konieczności  co najmniej 50% frekwencji na zajęciach.

Nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. nakłada na słuchacza obowiązek 

potwierdzenia obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.

                 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

Fragment rozporządzenia - § 10 ust. 5.

§ 10. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

 

5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach

wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel

potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność

na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

Pamiętaj aby podpisać się na liście obecności na każdych zajęciach!!!!

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM  2014/2015

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY  321301  ( kierunek ten prowadzimy od września 2002 roku).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży.

Terminy zajęć dostosowane dla studentów i osób pracujących. 

Do szkół dla młodzieży nie ma ograniczenia wieku.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży lub w szkole

 dla dorosłych.

OPIEKUN MEDYCZNY 532102

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży, a w szkole

 dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży, a w szkole dla

 dorosłych w systemie stacjonarnym  i zaocznym.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywająsię w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży, a w szkole dla
 dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży, a w szkole dla

 dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży, a w szkole dla

 dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

 

                           Jeżeli zachęcisz koleżankę/kolegę do zapisania się do naszej szkoły oboje otrzymacie zniżkę na okres Waszej nauki.

                                                                                           Zapraszamy ! :)

                                                             We wrześniu sekretariat jest czynny:

           

                                                            - wtorki      11:00 - 14:00 i 16:00 - 18:00.

                                                            - czwartki  11:00 - 17:00  

                                                            - piątki        12:00 - 18:00

                                                            - soboty      9:00 - 14:00

                                                 

                                        Przygotowaliśmy dla Państwa  nowy /korzystniejszy/ system zniżek i stypendiów.

 


 

                                                                      Przygotowując do pracy w nowych zawodach
 oferujemy Państwu  również kursy jęz. niemieckiego i angielskiego prowadzone przez osoby

                                                        z doświadczeniem w tym  zakresie.

rekrutacja

 

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - wymagane 50% obecności na zajęciach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, słuchaczy obowiązuje wymóg 50% obecności na zajęciach.

Więcej: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej