LOADING
licea ogólnokształcące dla dorosłychniepubliczne liceum dla dorosłych,  prywatne liceum dla dorosłych,  uzupełniające liceumuzupełniające liceum zaocznie, uzupełniające liceum zaoczne

Adres:   Łódź, ul. Obywatelska 57

Telefon: +48 42 611-01-32

               +48 692 434 031

 

technik farmaceuta    technik energii odnawialnej

 

technik farmaceutyczny


tablica2014-2015

  

Prowadzimy kursy jęz. niemieckiego i jęz. angielskiego dla  opiekunów medycznych i opiekunek  wyjeżdzających do pracy za granicę.

 

  

 

WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ "ALTERNATYWA".

 

Nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. nakłada na słuchacza obowiązek 

potwierdzenia obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się,

co następuje:

Fragment rozporządzenia - § 10 ust. 5.

§ 10. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane

w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie

zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność

na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Pamiętaj aby podpisać się na liście obecności na każdych zajęciach!!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, słuchaczy obowiązuje wymóg 50% obecności na zajęciach.

Nieobecności na zajęciach mogą skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

W przypadku kiedy słuchacz/uczeń pobrał świadczenie pieniężne z ZUS-u, MOPS-u lub innych instytucji a okaże się, że nie uczestniczył

w zajęciach dydaktycznych, będzie zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami.

 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM  2014/2015

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY  321301  ( kierunek ten prowadzimy od września 2002 roku).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży.

Terminy zajęć dostosowane dla studentów i osób pracujących. 

Do szkół dla młodzieży nie ma ograniczenia wieku.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży

lub w szkole dla dorosłych.

OPIEKUN MEDYCZNY 532102

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym  i zaocznym.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywająsię w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

 
 

      Jeżeli zachęcisz koleżankę/kolegę do zapisania się do naszej szkoły oboje otrzymacie zniżkę na okres Waszej nauki.

                                                                               Zapraszamy ! :)

                                                             Sekretariat jest czynny:

           

                                                            - wtorki      11:00 - 14:00 i 16:00 - 18:00.

                                                            - czwartki  11:00 - 17:00  

                                                            - piątki        12:00 - 18:00

                                                            - soboty      9:00 - 14:00

                                                 

                          Przygotowaliśmy dla Państwa  nowy /korzystniejszy/ system zniżek i stypendiów.

 

                                              Przygotowując do pracy w nowych zawodach
 oferujemy Państwu  również kursy jęz. niemieckiego i angielskiego prowadzone przez osoby

                                            z doświadczeniem w tym  zakresie.

 

rekrutacja

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - wymagane 50% obecności na zajęciach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, słuchaczy obowiązuje wymóg 50% obecności na zajęciach.

Powyższe zasady uczestnictwa w zajęciach dotyczą wszystkich szkół z uprawnieniami szkoły publicznej – u nas w szkołach policealnych i w liceum.

 Aby posiadać status słuchacza/ucznia szkoły należy wykazać 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych minimalnym wymiarze

godzin. Nieobecności na zajęciach mogą też skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

 

W przypadku kiedy słuchacz/uczeń pobrał świadczenie pieniężne z ZUS-u, MOPS-u lub z innych instytucji, a okaże się, że nie uczestniczył

w zajęciach dydaktycznych, będzie zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami.